Penulisan Ilmiah:Panduan Umum
helo madam,
im **** here.i finish rdy my assmt.plz check for me madam.if got any mistk plz corrt it madam.
thank you
regard ****

Ini adalah mesej original pelajar melalui emel berkaitan penyediaan kertas kerja kursus. Daripada segi teknikal, penulisan Ilmiah tidaklah susah, berikut adalah panduan umum sebuah penulisan ilmiah untuk rujukan. Harap ia dapat membantu dan memberi manfaat.

Panduan Umum Penulisan Ilmiah

Penulisan ilmiah boleh diertikan sebagai penulisan bersifat saintifik yang dilaksanakan dengan penuh teliti berdasarkan fakta-fakta yang dikaji tentang sesuatu masalah atau persoalan. Ianya juga berasaskan kepercayaan bahawa setiap kesimpulan yang logic mesti berasaskan kepada hujah yangideal, keterangan yang logic dan rasional serta disusun secara sistematik mengikut keutamaan.

OBJEKTIF PENULISAN ILMIAH

Skop penulisnailmiah amat luas meliputi penyelidikan daripada aspek-aspek yang pelbagai seperti penulisan kertas kerja kursus, penterjemahan, jurnal, b uku-buku ilmiah dan seumpamanya.

ETIKA PENULISAN ILMIAH

1-kesahihan fakta
2-tujuan
3-tiada plagiarisme

SIFAT-SIFAT PENULISAN ILMIAH

1-telus
2-sistematik
3-bahasa

METODOLOGI KAJIAN

1-induktif
2-deduktif

FORMAT PENULISNA ILMIAH

1-Garisan tepi
2-Jenis Tulisan Teks
3-penomboran halaman

SUSUNAN DAN KANDUNGAN

Lazimnya kebanyakan kandungan penulisan ilmiah adalah disusun mengikut tertib berikut

Halaman tajuk
Daftar isi
Halaman teks
Halaman kesimpulan/penutup
Halaman bibliografi/rujukan
Halaman lampiran (jika ada)

KAEDAH PENULISAN TEKS

Teks lazimnya mempunyai 3 kumpulan: oendahuluan, isi, kesimpulan dan cadangan.

Pendahuluan
Isi
Huraian definisi
Analisis data

KESIMPULAN DAN CADANGAN

KAEDAH PENULISAN RUJUKAN DALAM TEKS


1-sistem pengarang tarikh
2-sistem nota kaki
3-sistem nota hujung

KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI

1-buku
Arena Wati.1991.Memori Arena wati:Enda Gulingku. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

2-Jurnal & monograf
Rosfazila Binti Abd. Rahman.2010. Sociology of Tourism. Jurnal Pengajian Islam:FPPI.3.

3-dokumen awam yang diterbitkan
Kementerian kewangan Malaysia:2010. Laporan Ekonomi 2009. Kuala Lumpur:Perbadanan Percetakan Negara.

4-Latihan ilmiah, tesis dan disertasi
Rosfazila Binti Abd Rahman.2004. The Impact of Tourism Industry on Social Life of Hotel Workers. Tesis sarjana, Jabatan Sosiologi & Antropologi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor.

5-makalah dalam majalah dan surat khabar
Mohd. Ali Rajab. 2011. Ciri-ciri Perbankan Islam, majalah Solusi, Januari.

6-alamat sesawang
Adanan Bin Isman. 2011.http://www.kuis.edu.my/Suara masjid/J.4htm.22 Februari

7-Temubual
Temubual bersama Prof. Kamaruddin M. Said. Ketua, Penerbit UKM, UKM pada 1 Januari 2011. Jam 9.30 pagi.

CONTOH DAFTAR ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN

1. PENDAHULUAN

2. KONTRAK-KONTRAK PERTUKARAN YANG DIBENARKAN OLEH SYARAK
2.1 KONSEP RIBA DAN BAY
2.2 HUJAH KONTRAK-KONTRAK PERTUKARAN BEBAS RIBA

3. DEFINISI RIBA
3.1 RIBA DARI SUDUT BAHASA
3.2 RIBA DARI SUDUT ISTILAH

4. PENJELASAN MENGENAI RIBA AL-NASIAH DAN RIBA AL-FADL
4.1 RIBA AL-NASIAH
4.2 RIBA AL-FADL

5. KESIMPULAN
6. BIBLIOGRAFI
7. LAMPIRAN

Comments

Popular posts from this blog

Rahsia Sirap sedap terbongkar!

Rumahku wangi..syurgaku..